Programs

We sincerely welcome you to the Royal Palace Hall, Uhhyun Palace.
We introduce various events in Unhyeongung Palace.

Reservation

총 페이지 수 ( 1/1 Page )
NO. 구분 제목 신청기간 진행일시 모집원(신청원)
28 모집중 운현궁 예절교실
신청기간 :
2022.03.15(화) ~ 2022.06.03(금)
교육기간 :
2022.03.15(화) ~ 2022.06.03(금)
모집(신청) :
120(0)
2022.03.15(화) ~ 2022.06.03(금) 2022.03.15(화) ~ 2022.06.03(금) 120(0)
22 마감 운현궁 문화교실 원데이 클래스 "도자공예“
신청기간 :
2021.01.10~2021.01.11
교육기간 :
2021.01.15~2021.01.16
모집(신청) :
10(0)
2021.01.10~2021.01.11 2021.01.15~2021.01.16 10(0)
21 마감 운현궁 문화교실 원데이 클래스 "전통민화“
신청기간 :
2021.01.28~2021.01.29
교육기간 :
2021.01.30
모집(신청) :
20(0)
2021.01.28~2021.01.29 2021.01.30 20(0)
20 마감 운현궁 문화교실 원데이 클래스 "규방공예A“
신청기간 :
2021.01.03~2021.1.04
교육기간 :
2021.01.06~2021.1.07
모집(신청) :
15(0)
2021.01.03~2021.1.04 2021.01.06~2021.1.07 15(0)
19 마감 운현궁 문화교실 원데이 클래스 "전통자수“
신청기간 :
2021.01.06~2021.01.07
교육기간 :
2021.01.06~2021.01.07
모집(신청) :
13(0)
2021.01.06~2021.01.07 2021.01.06~2021.01.07 13(0)
왼쪽 오른쪽